Smršťovací hadice zahradní návod

Zahradní hadice novinka roku 2016


Zahradní hadice smršťovací návod na použití dle občanského zákoníku § 2161.
a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, § 9 a § 11.

Zakázková výroba dle zákona 89/2012 Sb. § 1837 odst. d

Zesílené profi smršťovací hadice


Vnitřní průměr stěny hadičky je 2 mm, materiál 2 vrstvý latex
Návod platí pro námi prodávané hadice 7,5m, 10m, 15m, 22,5m, 25 m, 30m, 45m, 50 m, 60m a 90 m.
Hadice 45 m, 50 m, 60 m a 90 m jsou složeny a námi dodávány vždy ze 2 kusů hadic spojitelné
dodanou spojkou.


Před prvním použitím prostudujte tento návod.


Smršťovací hadice je revoluční pomocník zahradníka. Hadice dokáže zvětšit svoji délku až trojnásobně.Magická
smršťovací hadice je velmi lehká a její používání při zalévání zahrady nebo trávníku naprosto odstraní dřinu
spojenou s taháním těžkých a objemných plastových hadic.V závislosti na tlaku vody se roztáhne maximálně až
na trojnásobek.Před použitím magické smršťovací hadice, si pečlivě přečtěte všechny níže uvedené důležité
informace.Zahradní hadici smí používat a pracovat s ní pouze osoby starší 18 let.Manipulace a práce s hadicí
osobám mladší 18 let se zakazuje.


Postup při použití zahradní smršťovací hadice


Zahradní hadice je určena pro Max. tlak vody 3 Bar
Před zaléváním zahradní smršťovací hadicí zkontrolujte, zda jsou na obou koncích hadice rychlospojky
maximálně dotaženy.Před naplněním smršťovací hadice vodou, je nutné hadici rozmotat a lehce roztáhnout,
rozprostřít na trávník či plochu bez ostrých předmětů.Poté nasaďte koncovku hadice na vodovodní kohout.Na
opačný konec hadice nasaďte rozstřikovací ventil (pistoli). Rozstřikovací ventil (pistoli) nechte v poloze zavřeno
a otočte vodovodním kohoutem. V tento okamžik dochází k postupnému naplňování smršťovací hadice. Hadice
zvětšuje volně svoji délku maximálně až na trojnásobek. V okamžiku, když je hadice naplněna vodou, hned
stiskněte ventil -(pistoli) a začněte stříkat vodu z hadice.Zalévejte jako s běžnou hadicí.Doba naplnění hadice je
pouze několik vteřin.Pečlivě sledujte postupné zvětšování hadice, příliš dlouhé naplňování může způsobit
přetlakování hadice a následné vystřelení rozstřikovacího ventilu (pistole) nebo vystřelení a porušení hadice u
ventilu. Dbejte, aby se nikdy do hadice nedostal větší tlak než 3 Bary.Skončíte-li zalévání, nejdříve zavřete
vodovodní kohout.Nechte rozstřikovací ventil (pistoli) v poloze zapnuto.Zbylá voda z magické smršťovací hadice
sama vyteče a hadice se automaticky smrští do své původní délky.


Důležité upozornění:


Tato hadice je určena pro běžné zalévání vaší zahrady či trávníku. Vyvarujte se stříkání horkou vodou , hadice
nesmí přijít do styku s ostrými předměty o které by se mohla poškodit roztrhnout - jako ostré kameny, trny růže
či špičaté větve, rohy domu atd.
Nenechávejte otevřený vodovodní kohout a smršťovací hadici pod tlakem mohlo by dojít k přetlakování hadice
a následnému vystřelení rozstřikovacího ventilu a roztržení hadice u koncovek zejména v létě, pokud nestříkáte
vypusťte veškerou zbývající vodu a hadici uložte do stínu, je nutné vždy, když nestříkáte
uchovávat smršťovací hadici na chráněném místě před sluncem aby nedošlo k poškození a
následnému prasknutí hadice v zimním období, před uložením hadice je nutno hadici úplně vypustit, aby vhadici nezbyla žádná voda a uložit ji v místnosti, kde bude chráněna před mrazem, vlhkem, hlodavci a ostatními
nepříznivými vlivy.


Manipulace a práce.


Po skončení práce s hadici vypustíte vodu, hadice se smrští, Hadici vezměte a a nenechávejte jí na slunci, uložte
jí do stínu.Pokud hadici necháte na slunci a poté do ní pustíte vodu hrozí poškození hadice.Ujistěte se, že jste
před zazimováním ze smršťovací hadice vypustili veškerou vodu.Předejdete tak poškození hadice mrazem.Práce
a manipulace je povolena pouze osobám starších 18 let.Za případné škody způsobené nesprávným používáním
smršťovací hadice nenese prodejce zodpovědnost.


POZOR!!!


Smršťovací hadice je zahradní nářadí, které není určeno k použití v domácnosti.Nelze ji tedy použít k čerpání
pitné vody a je zakázáno z hadice vodu pít.Dále je třeba mít na paměti, že smršťovací hadice díky svému určení
přichází do styku, s plísněmi a bakteriemi, trávníkem a zahradními chemikáliemi, zvířecími výkaly, hmyzem,
znečištěnou stojatou vodou a ostatními škodlivinami a není v žádném případě určena pro kontakt s potravinami.


Údržba zahradní hadice:


Pokud zahradní hadici déle nepoužíváte, hadici vysušte očištěte a uložte na suché místo.Nevystavujte hadici
mrazu, chemickým výparům nebo místům kde by mohlo dojít k poškození.Za nesprávnou údržbu nese plnou
zodpovědnost kupující a nelze po nás požadovat jakékoliv náhrady v případě poškození hadice, pokud je s hadicí
nakládáno v rozporu jak s návodem tak návodem k údržbě.
Upozorňujeme, že magická smršťovací hadice není hračka.
Proto je nutno sledovat během jejího automatického prodlužování nebo smršťování na přítomnost dětí, osob s
omezenými fyzickými resp. mentálními schopnostmi a domácích zvířat. Nebezpečí úrazu.Upozorňujeme, že
smršťovací hadice musí být prodlužována pouze tlakem vody.Pokud je natažena bez vody pouze
fyzickou silou a natažení je uvolněno, může dojít k nenadálému smrštění hadice na původní délku a může tak
způsobit poškození majetku, nebo zranění osob či domácích zvířat.Hadice se roztáhne v závislosti na tlaku vody
v rozmezí plus/mínus 25%, Pokud tedy máte nižší tlak vody je nutné počítat s délkou natažení hadice na nižší
hranici.Pokud tedy kupujete hadici je nutné s tímto počítat.
Pozor ! pokud tedy budete reklamovat délku hadice v rozporu s těmito údaji reklamace bude zamítnuta.

 

Reklamace nebude uznána v těchto případech :


Pokud bude hadice přetlakována nebo zničena neodbornou manipulací.
Dbejte na to aby hadice nebyla používána pro tlak vyšší než Max. tlak vody 3 Bar
pokud bude tlak vyšší hadici poškodíte a reklamace bude zamítnuta.
Pokud hadici prorazíte ostrým předmětem a budete ji reklamovat nebude reklamace uznána.
Pokud hadici necháte v mrazu nebo na sluníčku a dojde k poškození hadice reklamace nebude uznána.
Pokud bude hadice nesprávně zapojena nebo zapojena do jiného zařízení než je certifikovaný vodovodní řád reklamace nebude
uznána.
Jakákoliv manipulace nebo práce v rozporu s tímto návodem se zakazuje a reklamace nebude uznána.
Záruka se nevztahuje na:
Poruchy způsobené vyšší mocí.
Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).
Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele.
Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).
Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna.
Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletního výrobku v spolu s paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení.
Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku.
Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla firmy (prodávajícího).
Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné
manipulace se zařízením.
Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném
zařízení.
Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, nebo na majetku a zboží, které budou učiněny neodborným zacházením, nebo
zneužitím zboží, případně nedbalostí.


Návod platí pro nákup na všech našich stránkách společnosti - Shopping net Praha s.r.o. Strojírenská 47 Praha 5, 15521
Reklamační oddělení: Shopping net Praha s.r.o Kladenská 90, Úhonice 252 18 - Email pro reklamace: objednavkyeshop@seznam.cz
Pokud budete reklamovat zahradní hadici je nutné nás kontaktovat na uvedeném emailu a zaslat nám žádost o instrukce.
Poradnu na zahradní hadice můžete kontaktovat na telefonech uvedených stránek kde jste zboží zakoupily.

 

Zdroj: http://www.zahradni-hadice.com/

Štítky: Smrštovací hadice | zahradní hadice smršťovací | smršťovací hadice na zalévání | hadice na zahradu | kvalitní smršťovací hadice | samosmršťovací zahradní hadice | nejlepší smršťovací zahradní hadice | hadice | hadice na vodu | hadice flexi | zahradní hadice | smršťovací Flexi hadice zahradní | hadice smrštovací

 

Další zajímavé návody hadice na vodu

 

Napojení zahradní hadice

Hadice na vodu

Jak koupit správnou zahradní hadici

Utěsnění závitových spojů